Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van dankwin webdesign wordt gesloten.

2. Producten en diensten van dankwin webdesign: de producten en diensten van dankwin webdesign waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer plaatsing van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, mondeling of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van dankwin webdesign wordt als bindend beschouwd.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met dankwin webdesign

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor dankwin webdesign niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door dankwin webdesign gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door dankwin webdesign schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door dankwin webdesign heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag van contractbevestiging.

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen aan en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van dankwin webdesign.

2. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. dankwin webdesign kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens dankwin webdesign niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. dankwin webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. dankwin webdesign heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

– opdrachtgever informatie en/of bestanden verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

– opdrachtgever informatie verspreidt die pornografisch van aard is;

– opdrachtgever ongevraagd e-mail en/of ongevraagd in grote aantallen berichten met dezelfde inhoud op inernet post (spamming);

– opdrachtgever een website waarvan de webhosting door dankwin webdesign wordt verzorgd gebruikt om cloud opslag aan te bieden aan gebruikers van de website

6. Levering en leveringstijd

1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na overeenkomst en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een nader af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van dankwin webdesign zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen. Bij verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd variërend van enkele dagen tot weken.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. dankwin webdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data/emailverkeer

1. Het data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer zal in overleg met dankwin webdesign extra worden gefactureerd.

9. Prijzen

1. Alle op deze website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. dankwin webdesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

1. Webdesign: Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de opdrachtgever met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur. De oplevering zal plaatsvinden na ontvangst van de betaling. Het verhuizen van een demo website naar het uiteindelijke domein, danwel het openstellen voor het publiek wordt gezien als oplevering.

2. Webhosting: De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van dankwin webdesign.

3. Webhosting: Voor het afsluiting van een hostingpakket bij dankwin webdesign geldt een minimumtermijn van 12 maanden. Deze termijn wordt stilzwijgend verlengd.

4. Webhosting: Opzeggen van een hostingpakket kan slechts na de eerste termijn van 12 maanden (zie punt 1.1) en met een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient schriftelijk ondertekend te worden aangeboden aan dankwin webdesign.

5. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

6. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt dankwin webdesign het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.

7. dankwin webdesign stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

8. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan dankwin webdesign kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal dankwin webdesign een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een maandelijkse factuur.

11. Indien wordt vastgesteld dat de opdrachtgever in verzuim is worden €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op dankwin webdesign site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ‘shareware’) te respecteren en vrijwaart dankwin webdesign van enige aansprakelijkheid.

3. Als opdrachtgever materiaal verstrekt aan dankwin – beeldmateriaal, tekst of anderszins – ter gebruik op door dankwin te ontwikkelen websites of andere applicaties, dan gaat dankwin er vanuit dat opdrachtgever het intellectuele eigendom over dit materiaal heeft. Mocht opdrachtgever materiaal gebruik zonder daar het intellectuele eigendom van te hebben, dan rust alle aansprakelijkheid bij opdrachtgever, en deze vrijwaart dankwin van enige aansprakelijkheid.

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door dankwin webdesign vervaardigde materiaal wordt eigendom van opdrachtgever, waarbij dankwin webdsign zich het recht voorbehoudt om vervaardigd materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden.

13. Aansprakelijkheid

1. dankwin webdesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar dankwin webdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. dankwin webdesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met dankwin webdesign of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met dankwin webdesign.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is dankwin webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van dankwin webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart dankwin webdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van dankwin webdesign.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. dankwin webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. dankwin webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. dankwin webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die dankwin webdesign mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan dankwin webdesign. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die dankwin webdesign als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

1. dankwin webdesign heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens dankwin webdesign niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. dankwin webdesign zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van dankwin webdesign kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door dankwin webdesign gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

16. Reclamering

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens dankwin webdesign vervalt.

2. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van dankwin webdesign.

3. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclamering schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

1. dankwin webdesign behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen dankwin webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

19. Compatibiliteit

1. Alle door dankwin webdesign ontwikkelde websites worden gebouwd om compatibel te zijn met de volgende browsers Internet Explorer 7 of hoger, Mozilla Firefox 3 of hoger, Google Chrome 13 of hoger, Safari 5.1 of hoger en Opera 11 of hoger. Door technische beperkingen binnen Internet Explorer kan het voorkomen dat bepaalde technieken hiervoor niet, of minder compleet beschikbaar zijn. dankwin webdesign streeft er naar om het uiterlijk in alle hierboven genoemde browsers zo uniform mogelijk te houden, waarbij nadrukkelijk het voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van weergave in oudere Internet Explorer versies en Tor Browser Bundle.

Laatstelijk gewijzigd 12 februari 2020